Skip Navigation Links > Learn Igbo Language > Igbo Numerals

Num Igbo Igbo
0 nọọtụ nor-tu
efu eh-fu
1 otu oh-tu
ofu oh-fu
2 abuo ah-bu-or
ibuo eh-bu-or
3 atọ ah-tor
itọ eh-tor
4 anọ ah-nor
inọ eh-nor
5 Ise e-seh
6 isii e-see
7 asaa ah-sah
8 asatọ ah-sa-tor
isatọ eh-sa-tor
9 itolu e-toh-lu
itenanị e-te-na-ni
10 iri ee-ri
ili ee-li
Num Igbo Sound
11 Iri na Otu e-ri na Ooh-tu
Iri na Ofu e-ri na Ooh-fu
12 Iri na Abụọ e-ri na ah-bu-or
Iri na Ibụọ e-ri na eh-bu-or
13 Iri na Atọ e-ri na ah-tor
Iri na Itọ e-ri na eh-tor
14 Iri na Anọ e-ri na ah-nor
Iri na Inọ e-ri na eh-nor
15 Iri na Ise e-ri na e-seh
16 Iri na Isii e-ri na e-see
17 Iri na Asaa e-ri na Ah-sah
18 Iri na Asatọ e-ri na Ah-sa-tor
Iri na Esatọ e-ri na eh-sa-tor
19 Iri na Itolu e-ri na E-toh-lu
Iri na Itenanị e-ri na e-te-na-ni
20 Ogu org-u
Oru Oh-ru
Num Igbo
30 Iri Ato
Ili Ato
40 Iri Ano
Ili Ano
50 Iri Ise
Ili Ise
60 Iri Isii
Ili Isii
70 Iri Asaa
Ili Asaa
80 Iri Asato
Ili Isato
90 Iri Itoli
Iri Itenani
100 Nari
1000 Puku
1000000 Nde
1000000000 Ijeri

Today's Dental Home Page


Member Login

Log In
Must be an IWL member to log in.
 
 
Register
Forgot your password?